Rudzātu vidusskolas SKOLĒNU PAŠPĀRVALDE

Skolēnu pašpārvalde mūsu skolā pastāv vairākus gadus. Pašpārvaldē darbojas 8.-12.klašu skolēni. Tā ir demokrātiska skolēnu kolektīva pašregulācijas un pašizteiksmes forma, kas savas kompetences ietvaros organizē un vada skolēnu sabiedrisko dzīvi skolā, aizstāv skolēnu tiesības, interese, piedalās skolas pārvaldē.

PAŠPĀRVALDES DARBĪBAS VIRZIENI:
 Dalība skolas darba organizācijas pilnveidē un plānošanā ;
 Skolas, skolēnu problēmu apzināšana un to risināšana;
 Skolas tēla popularizēšana, tradīciju kopšana;
 Pasākumu organizēšana;
 Pilnveidot skolas vidi un ikdienu;
 Iekšējās kartības noteikumu ievērošana skolā, pasākumos, diskotēkās, u.c.

SKOLĒNU PAŠPĀRVALDES SASTĀVS 2020./2021. m.g.
Prezidents - Ivonna Brūvere
Vietnieks - Rinalds Pastors
Izglītības pārvalde - Katrīna Kate Jansone, Jānis Vaivods
Kultūras pārvalde - Evita Tentere, Evita Aizpuriete
Sporta pārvalde - Edijs Stasulis, Daniels Šaškins
Lietvede - Paula Putina
Koordinators - Asnāte Jansone

Skolēnu pašpārvaldes konsultante – Maija Brūvere – direktora vietniece audzināšanas darbā.